Schreurs Maaseik
Koningin Astridlaan 101b
3680 Maaseik
T. 089 / 56 73 25
F. 089 / 56 14 18
info@schreursmaaseik.be
BTW BE 0422665325
openingsuren :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 18.00 uur
:  9.00 - 17.00 uur
:  gesloten
 |  home  | contact 
| service | producten | merken | verhuur | actueel  
Verhuur - Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1   Onderwerp van de overeenkomst
VERHUUR Schreurs Maaseik BVBA, hierna te noemen “verhuurder” verbindt zich tegenover de wederpartij, hierna te noemen “huurder” op bijgevoegd document vermelde materieel (hierna te noemen “het gehuurde”) aan de huurder af te staan. Huurder verbindt zich dit in huur te aanvaarden.

ARTIKEL 2   Huurprijs
De overeengekomen huurprijs staat vooraf vermeld op de overeenkomst. De huurprijs is exclusief brandstof en smeermiddelen, transportkosten, bedieningskosten en accessoires, verzekering, deze is voor risico van de huurder. De huurprijs is inclusief B.T.W

ARTIKEL 3   Huurtermijn
De huur vangt aan op de dagen dat het gehuurde het magazijn verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het magazijn van verhuurder. Huurder is ook gedurende vakanties en erkende feestdagen de normale huur verschuldigd tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij regen- of vorstverlet is huurder de normale huur verschuldigd tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de huur voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huur door opzegging (bijv. per e-mail of fax) door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen. Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de huur zonder opgaaf van reden niet te verlengen. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden als normale huurtijd beschouwd.

ARTIKEL 4   Huren met opdrachtbon
Indien huurder met een opdrachtbon van het bedrijf waar hij werkt komt, om voor rekening van genoemd bedrijf te huren, mogen wij er vanuit gaan, dat hij hiertoe gerechtigd is door het bedrijf en is het bedrijf (mede)-verantwoordelijk voor het gehuurde.

ARTIKEL 5   Borgsom
De door de huurder aan verhuurder betaalde borgsom als op de overeenkomst is vermeld, wordt t.z.t. na afloop van de huurovereenkomst met de totale huurprijs verrekend, tenzij deze borgsom in mindering wordt gebracht op reparatiekosten welke voor rekening zijn van huurder.

ARTIKEL 6   Beschikbaarstelling
Huurder heeft het recht het gehuurde voor afhalen te keuren. Indien huurder van dit recht gebruik maakt, wordt geacht dat het gehuurde gebruiksklaar en compleet het magazijn van verhuurder heeft verlaten en door huurder als zodanig aanvaard is. Maakt de huurder van deze keuring geen gebruik en neemt hij het materieel zonder meer tot zich, dan zijn alle gebreken welke nadien blijken, voor rekening van huurder tenzij hij bewijst dat het materieel in ondeugdelijke staat het magazijn van verhuurder heeft verlaten.

ARTIKEL 7   Gebruiksvoorwaarden
Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is en mag niet worden overbelast. Verhuurder draagt er zorg voor dat het gehuurde voldoet aan eventuele wettelijke bepalingen. Huurder draagt zorg voor het goed blijven functioneren van aanwezige beveiligingen. Huurder is verplicht zorg te dragen voor het gehuurde. Het gehuurde mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of de aanwezigheid enigerlei risico voor het gehuurde met zich meebrengt. Huurder dient verplaatsingen van het gehuurde terstond aan verhuurder te melden. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden door te verhuren of in bruikleen af te staan zonder toestemming van verhuurder.

ARTIKEL 8   Onderhoud
Huurder is verplicht het gehuurde goed te onderhouden en te controleren. Defecten dienen terstond aan verhuurder vermeld te worden. Reparaties worden enkel uitgevoerd door verhuurder of daarvoor door hem aangewezen personen. Kosten aan het gehuurde welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage, zijn voor rekening van verhuurder. Kosten welke ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik, zijn voor rekening van de huurder. 

ARTIKEL 9   Teruglevering
Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en compleet terug te bezorgen bij verhuurder. Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten ten gevolge van onder meer vermissing, of ondeskundig gebruik of daarmee gelijk te stellen zaken, worden terstond door verhuurder aan huurder medegedeeld en op de overeenkomst vermeld en aan de huurprijs toegevoegd. Kosten van reiniging van het materieel zijn voor rekening van de huurder en bedragen een minimum van € 20,= .

ARTIKEL 10   Einde overeenkomst
Verhuurder zal gerechtigd zijn zonder dat enige in gebrekenstelling vereist is, in de navolgende gevallen deze overeenkomst terstond te beŽindigen en het gehuurde tot zich te nemen, onverminderd het recht van verhuurder om van huurder vergoeding van kosten-schade en interesten te vorderen:
-  Huurder in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van
   betaling aanvraagt of wanneer enige vorm van beslag wordt gelegd op
   goederen van huurder.
-  Huurder overlijdt,of onder curatele wordt gesteld.
-  Huurder besluit tot staking c.q. verplaatsing van het bedrijf of wijziging
   van de statuten. Huurder is verplicht aan verhuurder de gewenste
   medewerking te verlenen. Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom
   van verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig nadeel
   welke door huurder of door derden, in verband met het terughalen van
   het gehuurde c.q. het beŽindigen van de overeenkomst wordt geleden.

ARTIKEL 11   Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele geschillen, ongeacht de strekking, ontslaan de huurder niet van betalingsverplichting. De algemene verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op onze facturen is van kracht. Voor particulieren geldt een kontante betaling.

ARTIKEL 12   Verzekering
Huurder is verplicht het gehuurde ten gunste van verhuurder te verzekeren tegen diefstal en schade door aanrijdingen en alle andere schade(s). In geval van schade of diefstal is huurder verplicht dit terstond aan verhuurder te melden. In geval van diefstal is huurder verplicht aangifte bij de politie te doen en een kopie van het proces-verbaal aan verhuurder te overleggen. Bij diefstal of total-loss van het gehuurde, verplicht de huurder zich de schade aan verhuurder te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn.

ARTIKEL 13   Vervoer
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Het gehuurde dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Indien op verzoek van huurder bij her laden/lossen, aan- of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder

ARTIKEL 14   Aansprakelijkheid
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, voor schade, zoals overlijdens - en letselschade, gevolgschade, winstderving, bedrijfsschade, en/of stagnatieschade, ontstaan door handelen of nalaten van verhuurder, zijn personeel dan wel van door verhuurder ingeschakelde derden.

ARTIKEL 15   Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan ; elke van verhuurders wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval waar een derde contractant van verhuurder mede van aan de basis ligt. Verhuurder heeft het recht zijn verplichtingen op te schorten als er sprake is van een overmachtsituatie. Verhuurder kan niet aangesproken worden op het vergoeden van schade als er sprake is van een zogenaamde overmachtsituatie.

ARTIKEL 16   Geschillen
Indien huurder onverhoopt niet tevreden is over het gehuurde c.q. over de berekende som hiervoor en/of berekenende, door huurder aangebrachte schade aan het gehuurde, kan hij dit mededelen, edoch binnen 8 dagen na factuurdatum. Verhuurder zal dan samen met huurder naar een voor beide partijen bevredigende oplossing zoeken. Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder is huurder niet bevoegd tot verrekening c.q. opschorting van de betaling.

ARTIKEL 17 Slotbepalingen
Afwijkende of aanvullende afspraken gelden alleen indien deze door verhuurder schriftelijk zijn bevestigd ; deze maken in dat geval deel uit van deze overeenkomst. Alle geschillen welke tussen verhuurder en huurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank van Maaseik of Tongeren. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Voorts is de Belgische rechter bevoegd ter zake van alle geschillen die verband houden met de door partijen aangegane huurovereenkomst, ook al bezit de klant niet de Belgische nationaliteit en/of is de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer gelegd.